ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
06 
2021-02-03
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5072-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
2
03 
2021-03-22
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5171-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
06 
2021-01-15
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 5000-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
05 
2021-01-18
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5019-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
17 
2021-03-19
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5173-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
04 
2021-05-11
0000-00-00
 
2021-05-24-ний өдрийн 5263-д бүртгэсэн. 
13
04 
2021-02-24
2021-03-23
 
2021-03-19-ний 5141-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
12 
2021-05-18
0000-00-00
 
2021-06-08-ны 5292-д бүртгэсэн. 
15
05 
2021-03-17
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5162-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
04 
2021-04-08
2021-04-23
 
2021-04-22-ны 5221-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
05 
2021-03-15
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5161-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
21
82 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-23-ны 4567. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
22
41 
2020-01-22
2020-06-02
 
2020-05-27-ны 4805-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
25
15 
2020-12-30
2021-02-19
2021-02-16-ны 5057-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
03 
2018-11-02
2019-02-08
 
2019-01-16-ны 4162-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
27
05 
2020-12-16
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4973-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
28
06 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4945-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
29
79 
2019-12-03
2020-01-10
 
2020-01-08-ны 4616. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
30
29 
2018-12-07
2019-02-08
 
2019-01-28-ны 4186-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
31
14 
2020-12-18
0000-00-00
 
2021-03-04-ний өдрийн 5092-д бүртгэсэн. 
32
15 
2021-02-18
0000-00-00
2021-03-04-ний өдрийн 5089-д бүртгэсэн. 
33
20 
2021-02-22
2021-04-23
 
2021-04-23-ны 5223-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
12 
2020-12-18
2021-02-10
 
2021-02-05-ны өдрийн 5030-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
48 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4711. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
37
20 
2021-02-24
0000-00-00
 
2021-03-15-ны өдрийн 5124-д бүртгэсэн. 
38
76 
2019-12-03
2019-12-27
 
2019-12-20-ны 4558. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
39
78 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-20-ны 4566. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
40
05 
2021-01-29
2021-04-13
 
2021-04-13-ны 5197-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
12/02 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4123-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
43
2/16 
2020-12-18
2021-02-05
2021-01-29-ний 5012-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
12/03 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4124-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
45
06 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4974-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
46
10/10 
2019-12-18
2020-04-11
 
2020-04-09-ний 4748. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 11-т нийтлэгдсэн. 
48
02/12 
2020-12-18
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4977-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
49
01/07 
2020-02-06
2020-10-20
 
2020-10-12-ны өдрийн 4888-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
50
02/05 
2020-12-15
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4978-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн.