ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
13/01 
2020-08-10
2020-09-23
 
2020-08-25-ны өдрийн 4853-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
11/02 
2020-04-27
2020-09-09
 
2020-09-02-ны 4862-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
15/02 
2020-09-30
2020-10-29
 
2020-10-28-ны өдрийн 4898-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
4
13/06 
2019-12-18
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4605. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
7
62 
2018-10-31
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4073-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
41 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-16-ны 4161-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
11
24 
2018-09-13
2019-01-24
  
2019-01-25-ны 4181-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
12
36 
2019-11-15
2020-02-12
 
2020-02-06-ны 4690. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
07/03 
2018-11-15
2018-12-14
 
2018-12-13-ны 4065-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
11/05 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-1-03-ны 4122-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
15
9/02 
2018-11-07
2018-12-03
 
2018-11-29-ний 4039-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
16
10/02 
2018-11-28
2018-12-14
 
2018-12-12-ны 4063-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
01 
2019-12-24
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4606. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1.