ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
48 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4711. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
3
14/05 
2019-12-05
2019-12-20
2019-12-25-ны 4572. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
4
12/07 
2019-06-27
2019-12-20
2019-12-25-ны 4573. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
6
07 
2019-10-02
2019-12-20
 
2019-12-16-ны 4553. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
9
04/08 
2017-06-02
2017-06-21
2017-06-14-ны өдөр хүлээн авсан. 
12
11 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4214-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
13
10 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-01-07-ны 4137-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
16 
2018-12-19
2019-03-16
 
2019-03-12-ны 4269-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
15
12 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-02-12-ны 4226-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
16
42 
2018-12-03
2019-01-02
2018-12-21-ний 4084-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
17
11/02 
2019-06-03
2019-06-26
 
2019-06-18-ны 4408. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
19
VIII/05 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4138-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
21
07/04 
2018-03-26
2018-04-16
 
2018-04-11-ний 3877-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
22
07/06 
2018-03-06
2018-04-16
2018-04-11-3878-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
23
09/11 
2018-11-30
2018-12-14
 
2018-12-14-ны 4070-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
08/07 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3973-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
25
2/11 
2020-12-03
2020-12-25
 
2020-12-21 4926-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
10/04 
2019-12-04
2020-02-22
 
2020-02-19-ний 4713. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
27
74 
2018-12-18
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4244-т бүртгэв.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
28
03 
2018-10-11
2019-01-24
 
2019-01-24-ний 4179-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
29
10 
2018-07-04
2018-08-20
 
2018-08-13-ны 3984-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
30
07 
2018-07-04
2018-08-20
2018-08-13-ны 3981-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
31
6/06 
2018-12-19
2019-12-20
 
2019-12-13-ны 4547. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
32
А/13 
2020-04-15
2020-05-05
 
2020-05-05-ны 4780. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 14-т нийтлэгдсэн. 
33
05/12 
2018-12-18
2019-11-15
 
2019-11-07-ны 4509. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 32. 
34
08 
2019-12-05
2019-12-20
 
2019-12-20-ны 4563. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
35
07 
2019-12-05
0000-00-00
2019-12-20-ны 4562-д бүртгэсэн. 
37
04 
2020-12-18
0000-00-00
 
2021-01-11-ний өдрийн 4958-д бүртгэсэн. 
38
07 
2019-12-18
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4655. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
39
02 
2020-05-20
2020-06-02
 
2020-06-08-ны 4807-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
40
03 
2018-09-26
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4108-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн.