ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
14/05 
2019-12-05
0000-00-00
2019-12-25-ны 4572-д бүртгэсэн. 
4
XII/07 
2019-06-27
0000-00-00
2019-12-25-ны 4573-д бүртгэсэн. 
5
07 
2019-10-02
2019-12-20
 
2019-12-13-ны 4553. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
8
04/08 
2017-06-02
2017-06-21
2017-06-14-ны өдөр хүлээн авсан. 
10
11 
2018-12-19
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4214-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
11
10 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-01-07-ны 4137-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
16 
2018-12-19
2019-03-16
 
2019-03-12-ны 4269-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
12 
2018-12-19
2019-03-27
 
2019-02-12-ны 4226-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
14
42 
2018-12-03
2019-01-02
2018-12-27-ны 4084-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
15
11/02 
2019-06-03
2019-06-26
 
2019-06-18-ны 4408. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 21. 
17
VIII/05 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4138-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
19
07/04 
2018-03-26
2018-04-16
 
2018-04-11-ний 3877-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
20
07/06 
2018-03-06
2018-04-16
2018-04-11-3878-т, ЗХХАЭ-ийн № 12-д нийтлэгдсэн 
21
09/11 
2018-10-30
2018-12-14
 
2018-12-14-ны 4070-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
08/07 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3973-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
23
74 
2018-12-18
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4244-т бүртгэв.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
24
03 
2018-10-11
2019-01-24
 
2019-01-24-ний 4179-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
10 
2018-07-04
2018-08-20
 
2018-08-13-ны 3984-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
26
07 
2018-07-04
2018-08-20
2018-08-13-ны 3981-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
27
6/06 
2018-12-19
2019-12-20
 
2019-12-13-ны 4547. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
28
05/12 
2018-12-18
2019-11-15
 
2019-11-07-ны 4509. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 32. 
29
08 
2019-12-05
0000-00-00
 
2019-12-20-ны 4563-д бүртгэсэн. 
30
07 
2019-12-05
0000-00-00
2019-12-20-ны 4562-д бүртгэсэн. 
31
07 
2019-12-18
0000-00-00
 
2020-01-21-ний 4655-д бүртгэсэн. 
32
03 
2018-09-26
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4108-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн.