ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
15/04 
2019-03-26
0000-00-00
2019-04-19-ний 4351-д бүртгэв. 
6
257 
2012-05-01
0000-00-00
бүртгэлгүй. тушаал хүчингүй болгосон. 
9
А/78 
2018-01-29
2018-03-05
 
2018-02-21-ний 3864-д, ЗХХАЭ-ийн № 9-д нийтлэгдсэн. 
10
А/76 
2020-05-19
2020-06-20
 
2020-06-11-ний 4811-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 18-д нийтлэгдсэн. 
15
А/02 
2020-01-03
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4656. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
16
А/162 
2020-05-22
2020-06-02
 
2020-06-08-ны 4808-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
18
А/93 
2010-03-31
0000-00-00
 
2010-04-01-ний өдрийн 3121 
37
А/66 
2018-09-12
0000-00-00
 
2018-09-24-ний 3995-д бүртгэсэн. 
38
А/291 
2019-10-01
2019-10-25
2019-10-14-ний 4481. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 30. 
43
А/776 
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-26-ны 4579. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
47
а/726 
2015-12-25
2016-02-15
 
2016-01-29-ний 3605-д 
50
А/222 
2018-06-07
2018-07-16
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн.