Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1994 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1. дүгээр зүйл. 1958 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Нью-Йорк хотноо байгуулсан ”Гадаадын арбитрын байгууллагын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх ба биелүүлэх тухай” конвенцид нэгдэн орсугай.

 

2 дугаар зүйл. Энэхүү конвенцид нэгдэн орсонтой холбогдуулж дор дурдсан зүйлийг НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдсүгэй:  

 

1/Монгол Улс харилцан адил байх зарчмын үндсэн дээр зөвхөн уг конвенцид нэгдэн орсон хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт гаргасан арбитрын байгууллагын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэхэд эл конвенцийн заалтыг даган мөрдөнө.

 

2/Монгол Улс нь өөрийн үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу гацхүү худалдааны гэж тооцогдох гэрээний болон эрх зүйн бусад харилцаанаас үүсэх маргаанд энэхүү конвенцийг хэрэглэнэ.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.БАГАБАНДИ