Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

ЗАСАГЛАЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОЁР

ДАХЬ ШАТНЫ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ БОЛОН ЗАСАГЛАЛЫН

 ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТЕХНИК

ТУСЛАЛЦААНЫ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банкны хооронд 2003 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулсан Засаглалын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хоёр дахь шатны зээлийн Гэрээ, Засаглалын шинэчлэлийн чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцааны зээлийн Гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр тус тус соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ