Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2012 оны 12 сарын 20 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН

ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ГЕНЕТИК НӨӨЦ

БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙГ АШИГЛАСНААС

ҮҮДЭХ ҮР АШГИЙГ ШУДАРГА, ЭРХ ТЭГШ

ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ НАГОЯГИЙН

ПРОТОКОЛЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл.Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн Генетик нөөц болон тэдгээрийг ашигласнаас үүдэх үр ашгийг шударга, эрх тэгш хуваарилах тухай Нагоягийн протоколыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД