Хэвлэх DOC Татаж авах
“Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн  маягт,    түүнийг бүртгэх, хадгалах журам батлах  тухай” Улсын Их Хурлын 2007 оны 9 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 09 өдөр                                                                                     Дугаар 34                                                                             Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   “Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн  маягт,

  түүнийг бүртгэх, хадгалах журам батлах

 тухай” Улсын Их Хурлын 2007 оны

9 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд

тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.”Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн  маягт, түүнийг бүртгэх, хадгалах журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2007 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 9 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2012 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

           


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ