Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам/

МОНГОЛ УЛСЫН

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                        Дугаар 294                                                                   Улаанбаатар хот

                                                                                

       ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам/

                                                                                         

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь заалт, 19 дүгээр зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг.“Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр.Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/, аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

Гурав.Энэхүү тушаалыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

                   

                                                                            САЙД                                      Ч.УЛААН