Хэвлэх DOC Татаж авах
“БАРААНЫ ТЭМДГИЙГ НИЙТЭД ТҮГЭЭМЭЛ БОЛСОНД ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
 

 

2014 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр                                                       Дугаар 59                                                                               Улаанбаатар хот

                                       
 

“БАРААНЫ ТЭМДГИЙГ НИЙТЭД ТҮГЭЭМЭЛ БОЛСОНД ТООЦОХ
ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

 

          Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.4 дэх заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

          1. “Барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсонд тооцох журам”-ыг 1 дүгээр, Барааны тэмдгийн нийтэд түгээмэл болсныг тооцуулах тухай хүсэлтийн маягтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

         

 

                                        ДАРГА                             Н.ЧИНБАТ