Хэвлэх DOC Татаж авах
2014 оны хоёрдугаар хагас жилд экспортлох, импортлох   стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр                                                                Дугаар А/72                                                                    Улаанбаатар хот

2014 оны хоёрдугаар хагас жилд экспортлох, импортлох

 стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай

         

         Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоол, Хүнсний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 5 дугаар зөвлөмжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

        1.“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-д үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалтад нийцүүлэн 2014 оны хоёрдугаар хагас жилд экспортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг 1 дүгээр, импортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу тус тус тогтоосугай.

         2.Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг “Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох түр журам”-ын дагуу хуулийн хугацаанд зохион байгуулахыг ажлын хэсэг /М.Нармандах/-т даалгасугай.

                                                           

                                                                               САЙД                                         Ш.ТҮВДЭНДОРЖ