Хэвлэх DOC Татаж авах
Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай  тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2001 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                    Дугаар 43                                                                                     Улаанбаатар хот

                                                                       

         

Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай

тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тавин зургадугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1,2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 1993 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтын “Хоёр. Сум дундын прокурорын газар” гэсэн хэсэгт дор дурдсан агуулгатай 8 дахь заалт нэмсүгэй:

“8 Хэнтий аймаг дахь сум                                  Бор-Өндөр                                                         Галшар, Дэлгэрхаан,

дундын прокурорын газар                                     хот                                                                   Баянмөнх, Дархан сум,

                                                                                                                                                             Бор-Өндөр хот”

2. “Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 1993 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтын “Нэг. Сумын прокурорын газар” гэсэн хэсгийн 5 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                      МОНГОЛ УЛСЫН ИХ

                                                                                       ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                     Ж.БЯМБАДОРЖ