Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
1999 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                                                Дугаар 31                                                                              Улаанбаатар хот

                                              

           ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

       Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

          1.Хөдөлмөрийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан "БНМАУ-ын Хөдөлмөрийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай" Улсын Бага Хурлын 1991 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

          2.Энэ тогтоолыг 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

         

                                                                             ДАРГА                                              Р.ГОНЧИГДОРЖ