Хэвлэх DOC Татаж авах
1997 оны улсын төвлөрсөн төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний  тухай

МОНГОЛ   УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

                             1997 оны улсын төвлөрсөн төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

                                         хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний  тухай

1997 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр                                                                                  Дугаар 52                                                                                                     Улаанбаатар хот

                                                           

   

          Монгол Улсын 1997 оны төвлөрсөн төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

          1. “Улсын төвлөрсөн төсвийн алдагдлыг багасгах зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 1996 оны 67 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн явцын талаар намрын чуулганд тайлагнахыг Засгийн газар,  Төсөв, санхүү, эдийн засгийн бодлогын байнгын хороонд даалгасугай.

          2. 1991-1996 онд  гадаадаас авсан зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, эх үүсвэрийн төвлөрүүлэлтийн байдалд шалгалт хийж, 1997 онд багтаан Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Төрийн хянан шалгах хороонд даалгасугай.

          3.  Монголбанк, Засгийн газрын хооронд үүссэн өр, авлагыг нягтлан  тооцоо нийлж, холбогдох арга хэмжээ авч энэ тухайгаа Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Засгийн газар, Монголбанкинд даалгасугай.

          4. Түлш, эрчим хүчний салбар дахь өрийн сүлжээг арилгах асуудлыг судалж, санал боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж ажиллуулахыг Төсөв, санхүү, эдийн засгийн бодлогын байнгын хороонд даалгасугай.

         

          5. Засгийн газарт /М.Энхсайхан/-т даалгах нь:

                     1/ төсвийн ангиллыг олон улсын ангилалд нийцүүлэх, төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож, төсвийн орлого, зарлагыг нэр төрөл, зүйлээр нь батлах чиглэлээр Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж өргөн мэдүүлэх;

                     2/ төсвөөс эргэж төлөгдөх нөхцөлөөр олгосон зээлийн хөрөнгийн ашиглалт, зээлийн өрийн барагдуулалтын талаар 1997 оны 1О дугаар сард багтаан Улсын Их Хуралд мэдээлэх;

                     3/ нийт төсөвт байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүжилт, түүнд тавих хяналтыг боловсронгуй болгох талаар тодорхой санал, хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын намрын чуулганд оруулах;

                     4/  цэрэгжсэн байгууллагуудын тоог цөөрүүлэх, цэрэг, цагдаагаас бусад байгууллагад хувцасны зардал олгохоор холбогдох хуулиудад заасныг хянан үзэж, төсвөөс санхүүжүүлдэг тусгай хувцасны зардлыг бууруулах чиглэлээр санал боловсруулах;

                     5/ Гаалийн ерөнхий газрын хөрөнгө оруулалтын объектын жагсаалтыг нарийвчлан хянаж, шинэчлэн тодотгох;

        

                     6/ Сангийн яам, Монголбанк хамтран экспортын даатгалын сан, хөгжлийн банк байгуулж гадаадын зээл, тусламжийн эх үүсвэрийг төвлөрүүлэн зарцуулах асуудлыг судлах;

                     7/ соёлын болон бусад салбарын тусгай зориулалттай сангуудын бүтцийг хянан үзэж хөрөнгийн зориулалтыг оновчтой, үр ашигтай болгож, санхүүжилтийн аргыг боловсронгуй болгох;

                      8/ төсөвт байгууллагуудын сонинг төсвөөс санхүүжүүлж байгааг зогсоох;

                     9/ элсэн чихрийн үйлдвэрийг угсарч, ашиглалтад оруулахад шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх.

6.Өнчин, тэнэмэл хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор холбогдох байгууллагуудтай хамтран төсөл боловсруулж, Засгийн газрын нөөц хөрөнгөнөөс санхүүжүүлэх эрхийг Засгийн газарт олгосугай.

              

ДАРГА                                                Р.ГОНЧИГДОРЖ