Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН БАРААНЫ КОДЛОСОН ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ  
2014 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 378

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН БАРААНЫ КОДЛОСОН ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Гаалийн тухай хуулийн 8.1, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6.4, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, Улсын Их Хурлын 1998 оны 5 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

            1. Засгийн газрын 2001 оны 54 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны кодлосон жагсаалт”-ын “Мансууруулах бодис, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, хэрэглэхэд зориулсан багаж, хэрэгсэл, мансууруулах ургамал” гэсний дараа дор дурдсан агуулгатай “Мансууруулах бодис бүхий 3 зүйл ургамал” гэсэн заалт, “Хуш модны үр-самар” гэсний дараа дор дурдсан агуулгатай “Жижиглэн савалгаатай, 25 хувиас дээш концентрацитай, хүнсний зориулалттай цууны хүчил”, “Асбест агуулсан тоормозны накладка”, “Озоны давхарга, дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөө бүхий HCFC-22, HCFC-1416 бодисоор хөөсөнцөр үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж” гэсэн заалт тус тус нэмсүгэй:

            1/Мансууруулах бодис бүхий 3 зүйл ургамал:

12.11   МАНСУУРУУЛАХ БОДИС БҮХИЙ 3 ЗҮЙЛ УРГАМАЛ: Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 1995 оны 139/А/148 дугаар хамтарсан тушаал Оруулах, гаргах
  1211.40.00 Мансуурагч намуу (Papaver somniferium)    
  1211.90.00 Таримал олс (Cannabis sativa)    
  1211.90.00 Хогийн олс (Cannabis ruderalis)    
           

            2/Жижиглэн савалгаатай, 25%-аас дээш концентрацитай, хүнсний зориулалттай цууны хүчил:

29.15 2915.21.00 Жижиглэн  савалгаатай,       25%-аас дээш концентрацитай, хүнсний зориулалттай цууны хүчил (Acetic acid) 2012 оны Засгийн газрын 145 дугаар тогтоол, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны А-149/447 дугаар хамтарсан тушаал  

  Оруулах

 

            3/Асбест агуулсан тоормозны накладка:

68.13 6813.20.00 Шөрмөсөн чулуу агуулсан бүтээгдэхүүн. Үүнээс: асбест агуулсан тоормозны накладка (Brake pads containing asbestos) Засгийн газрын 2011 оны 176-р тогтоол “Авто тээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдлыг бууруулах тухай” Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2012 оны 12/22 дугаар тогтоол  

  Оруулах

 

            4/Озоны давхарга, дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөө бүхий HCFC-22, HCFC-1416 бодисоор хөөцөнцөр үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж:

    Озоны давхарга, дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөө бүхий HCFC-22, HCFC-1416 бодисоор хөөцөнцөр үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол  
 

2. Мөн жагсаалтын “Бүх төрлийн спирт”, болон “Монгол Улсад хэрэглэхийг хориглосон химийн хорт бодис” гэснийг тус тус дор дурдсан агуулгаар өөрчлөн найруулсугай:

1/Бүх төрлийн спирт:

22.07    2207.10.00 Судалгаа шинжилгээний зориулалттайгаас бусад,  80% эсвэл түүнээс дээш хатуулагтай этилийн хувилаагүй спирт  Улсын Их Хурлын

 2012 оны 68 дугаар  тогтоол

Оруулах
2208.90.10 Судалгаа шинжилгээний зориулалттайгаас бусад, 80%-иас бага хатуулагтай этилийн хувилаагүй спирт
2207.20.90 Судалгаа шинжилгээний зориулалттайгаас бусад, ямар ч хатуулагтай байж болох этилийн хувилсан спирт
                       

2/Монгол Улсад хэрэглэхийг хориглосон химийн хорт бодис:

    МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС (судалгаа, шинжилгээний зориулалттай бодис хамаарахгүй): “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль /2006/”, 2007 оны Засгийн газрын 95 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   Оруулах
  2903.82.00 Альдрин

(Aldrin,

 1,2,3,4,10,10-hexachloro-

1,4,4а,5,8,8а-hexahydro- 1.4-endo,exo-5.8- dimethnonaphtalene  (C12H8Cl6))  

   
   

  3824.90.00

Дараахь бодисыг агуулсан нунтаг хольц:

- Беномил ≥7%

- Карбофуран ≥10%

- Тирам ≥15%

(Dustable powder formulations containing a combination of:

-Benomyl ≥7%

-Carbofuran ≥10% -Thiram ≥15%)

   
   

  2916.16.00

Бинапакрил

(Binapacryl;

2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl 3-methyl-2-butenoate;

2-(1-Methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl 3,3-dimethylacrylate;

Dinoseb methacrylate (C15H18N2O6))

   
  2903.39.10 Бромтметил

  (Methyl Bromide (CH3Br))

   
  2903.82.00 Гептахлор

(Нерtachlor; 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-За,4,7,7а-tetrahydro-4,7-methanoindene  (C10H5Cl7 ))

   
  2903.92.00 Гексахлор бензол

(Hexachlorobenzene;  HCB (C6CI6))

   
  2903.81.00 Гексахлор циклогексан

(НСН (mixed isomers);

 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane,  (C6H6Cl6 ))

   
  2903.77.36 Гексафторди-хлор пропан

  (Dichlorohexafluoro-propane; CFC-216  (C3F6CI2))

   
  2903.77.37 Гептафторхлор пропан (Chloroheptafluoro-propane;  CFC-217  (C3F7CI))    
  2915.90.00 Далапон

(Dalapon;

2,2-Dichloropropanoic acid; alpha,alpha-dichloro-propionic acid (CH3CCl2COOH))

   
  2919.10.00 Трис (2,3-дибромпропил) фосфат

(Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate;

2,3-Dibromo-1-propanol phosphate; TDBPP; (C9H15Br6O4P))

   
  2910.40.00 Дильдрин

(Dieldrin, 

1,2,3,4,10,10- hexachloro –6,7-epoxy- dimetanonaphthalene  (C12H8Cl6O))

   
  2903.92.00 ДДТ(дихлорди-фенил трихлорэтан)

(DDT, 

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p- chlorophenyl)ethane;  (C14H9Cl5))

   
  2903.31.00 1,2-дибром-этан

(Ethylene dibromide;

EDB  буюу 1,2 –dibromoethane (BrCH2CH2Br))

   
  2908.92.00 Динитро-орто-кресол ба түүний давсууд

(Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts

4,6-Dinitro-ortho-cresol

2-Methyl-4,6-dinitrophenol DNOC,

2,4-Dinitro-ortho-cresol

C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2)

   
  2908.91.00 Диносеб

(Dinoseb;

2-(sec-butyl)-4,6-dinitrophenol буюу 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenol; C10H12N2O5)

   
  2903.76.10 Дифторбром-хлормэтан

(Bromochlorodifluoro Methane; Halon-1211; (CF2BrCI))

   
  2903.77.32 Дифторгекса-хлор пропан (Hexachlorodifluoro-propane; CFC-212; (C3F2CI6))    
  2903.77.12 Дифтордихлор метан

  (Dichlorodifluoromethane;  CFC-12*; (CF2CI2))

   
  2903.77.22 Дифтортетра-хлор этан

  (Tetrachlorodifluoroethane, CFC-112; (C2F2 CI4))

   
  2930.50.00 Каптафол

(Сарtafol; Difolitan;

N-(1,1,2,2-Tetrachloroethyl-thio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide;

3a,4,7,7a-Tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroetha-nesulphenyl)phthalimide;

(C10H9Cl4NO2S))

   
  2903.81.00 Линдан

(Lindane; Cyclohexane; 1,2,3,4,5,6-hexachloro-gamma-isomer; (C6-H6-Cl6))

   
  2933.99.00 Малик гидразид

(Маlеic hydrazide;

1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione; (C4H4N2O2))

   
  2930.50.00 Метамидфос

(600 гр/литр идэвхт бодис бүхий шингэн  уусмал)

(Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l) (C2H8NO2PS))

   
  2903.19.10 Метилхлорформ

(1.1.1-trichloroethane; methyl chloroform; TCA/ MCF/ MC, (C2H3CI3))

   
  2920.11.00 Метил-паратион  (19.5%-иас их  идэвхт бодис бүхий эмульс,

1.5 %–иас их  идэвхт бодис бүхий нунтаг) (Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at above 19.5%, active ingredient and dusts at above 1.5% active ingredient, (CH3O)2P(S)OC6H4NO2))

   
  2903.29.00 Мирекс

(Mirex;

1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Dodecachloro-octahydro-1,3,4-metheno-1H-cyclobuta[cd] pentalene; (C10Cl12))

   
  2924.12.00 Монокротофос

(600 гр/л идэвхт бодис бүхий шингэн уусмал)

(Monocrotophos;

Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamoyl) vinyl phosphate;

Phosphoric acid, dimethyl 1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester (E)-;

(C7H14NO5P) / ((CH3O)2PO-OC(CH3)=CHCO-NHCH3))

   
  2909.30.00 Нитрофен

(Nitrofen;

2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy) benzene; 2,4-Dichlorophenyl p-nitrophenyl ether

(C12H7Cl2NO3  буюу C6H3Cl2OC6H4NO2))

   
  2920.11.00 Паратион

(капсултай суспензээс бусад аэрозоль, тоосонцор нунтаг, эмульс, үрэл, шахмал нунтаг)

(O,O-Diethyl-O-(4-nitrophenyl) phosphoro-thioate;

Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester;

Ethyl parathion: ((C2H5O)2PSOC6H4NO2))  

   
  2903.77.35 Пентафтортри-хлорпропан (Trichloropentafluoro-Propane;CFC-215;  (C3F5CI3))    
  2903.77.25 Пентафторхлор-этан

(Monochloropentafluoro-ethane; CFC-115*; (C2F5CI))

   
  2908.11.00 Пентахлор фенол ба түүний давс, эфирүүд

  (Pentachlorophenol and its salts and esters)

   
  2902.90.00 Полихлорт терфенилүүд

  (Polychlorinated terphenyls (PCT))

   
  2908.11.00 5 хлорт фенол

  (Pentacholorophenol  (C6-H-Cl5-O))

   
  2931.10.00 Тетраметил хар тугалга

  (Tetrametyl lead ((CH3)4Pb))

   
  2903.76.30 1,1,2,2-  тетрафтор

дибром этан

  (Dibromotetrafluoroethane; Halon-2402; (C2F4Br2))

   
  2903.77.24 1,1,2,2-  тетрафторди-хлорэтан

(1.1.2.2-Dichlorotetrafluoro ethane; CFC-114; (C2F4CI2))

   
  2903.77.34 Тетрафтортетра-хлорпропан

  (Tetrachlorotetrafluoropropane; CFC-214; (C3F3CI4))

   
  2931.10.00 Тетраэтил хар тугалга

  (Tetraetyl lead;  ((C2H5)4Pb)

   
  2903.89.00 Токсафен

(Тохарhеnе;  Polychlorinated bornans and camphenes;  (C10H10Cl8 ))

   
  2903.76.20 Трифторбром-метан

  (Bromotrifluoromethane; Halon-1301;  (CF3Br))

   
  2903.77.33 Трифторпен-тахлорпропан

  (Pentachlorotrifluoro propane; CFC-213; (C3F3CI5))

   
  2903.77.13 Трифторхлор метан

(Chlorotrifluoromethane;CFC-13 (CF3CI))

   
  2903.77.23 1,1,2-трифтор-трихлор этан

(1.1.2-Trichlorotrifluoro ethane;CFC-113;  (C2F3CI3))

   
  2903.99.00 Угилек 121

(Ugilec 121;

1,1'-methylenebis-dichloro

monomethyl derive benzene; Monomethyldichlorodiphenylmethane)

   
  2924.12.00 Фтор-ацетамид

  (2- fluoroacetamide: (C2H4FNO) )

   
  2924.12.00 Фосфоамидон

(1000 гр/л идэвхт бодис бүхий шингэн уусмал)

  (Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l))

   
  2903.77.21 Фторпентахлор этан

  (Pentachlorofluoroethane; CFC-111; (C2FCI5) 

   
  2903.77.31 Фторгептахлорпротан

  (Heptachlorofluoro-propane;  CFC-211; (C3FCI7) )

   
  2903.77.11 Фтортрихлор метан

  (Trichlorofluorometh ane , CFC-11* , (CFCI3) )

   
  2918.18.00 Хлорбензилат

  (Chlorobenzilate (C16H14Cl2O3))

   
  2903.82.00 Хлордан

(Сhlordane;  1,2,4,5,6,7,8,8-осtachloro- 2,3,За,4,7,7а- hexachloro-4,7-methanoindene  (C10H6Cl8 ))

   
  2925.21.00 Хлордимеформ

(Chlordimeform;  N'-(4-Cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidina) (C10H13ClN2 ))

   
  2931.90.00 Цигексатин

(Cyhexatin;

Tricyclohexyltin hydroxide;

Cyhexatin

(Tricyclohexyltin Hydroxide);

Plictran (C18H34OSn)

   
  2910.90.00 Эндрин

(Endrin;

3,4,5,6,9,9-hехасhlого-1а,2,2а,3,6,6а,7,7а-octahydro- 2,7:3,6-dimethanonaphth-2,3-b/ охiгеnе,  (C12H8Cl6O)

   
  2931.90.00 Зарин:О-изопропилийн эфир метилфосфоны хүчлийн фтор ангидрид

Зоман:О-пинаколилын эфир метил фосфоны хүчлийн фторангидрид

(O-Alkyl (£C10 , inc. cycloalkyl)  alkyl (Me, Et, n-Pror i-Pr)-phosphonofluoridates

Sarin: O-Isopropyl          methylphosphonofluori- date Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridat)

   
  2931.90.00  Табун: О-этил N,N диметил цианы хүчлийн фосфорамид

(O-Alkyl (£C10 , inc. cycloalkyl ) N,N- dialkil (Me, Et, n-Pror i-Pr)- phosphoramidocyanidates Tabun :O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramido-cyanidate)

   
  2930.90.00  

BX: О-этил S-2-диизопорпил аминоэтилтио  метилфосфонат

(O-Alkyl (H or  £C10 , incl, cycloalkyl) S-2-dialky

(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)

phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts

ҮX: O- Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl Phosphonothiolate)

   
  2930.90.00 2 хлорэтил-хлорметил сульфид;

Бис (2-хлор-   этил) сульфид;

Бис (2-хлор-этилтио) метан;

1,2-Бис(2-хлор-этилтио) этан;

1,3-Бис(2 хлор-этилтио)-n- ропан;

1,4-Бис(2 хлор-этил тио) -n-бутан;

1,5-Бис (2 хлор-этилтио)-n-пентан;

Бис(2-хлорэтил-тиометил)-ийн эфир;

Бис(2-хлорэтил-тиоэтил)-ийн эфир

(Sulfur mustards:2- Chloroethylchloro-methyl-sulfide

Mustard gas: Bis (2-Chloroethyl) sulfide;

Bis(2-Chloroethylthio) methane;

Sesquimustard:

1,2- bis(2-Chloroethylthio) ethane;

1,3- Bis (2-Chloro-ethylthio)-n-propane;

1,4- Bis (2-Chloro-ethylthio)-n-butane;

1,5- Bis (2-Chloro-ethylthio)-n-pentane;

Bis(2-Chloroethylthio-methyl)ether;

 O-Mustard: Bis (2-Chloro-ethylthiomethyl) ether)

   
  2931.90.00 2 хлорвинил ди-хлорарсен;

2 хлорвинил хлор арсен;

2 хлорвинил арсен  

(Lewisite1: 2-Chlorovinyl-dichloroarsine;

Lewisite2: Bis (2-Chlorovinyl) chloroarsine ; Lewisite3: Tris  (2-Chlorovinyl) arsine)

   
  2921.19.00  2 хлорэтил этиламин;

2 хлорэтил метиламин;

2 хлорэтил амин

(Nitrogen mustards:

HN1: Bis (2-Chloroethyl) ethylamine;

HN2: Bis (2-Chloroethyl)methylamine; HN3: Tris  (2-Chloroethyl)amine)

   
  3002.90.00 Сакситоксин (хясааны хор) (Saxitoxin)    
  3002.90.00 Рицин

  (Ricin)

   
  2931.90.00 Метил фосфоны хүчлийн дифтор ангидрид

(Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides; DF: Methylphosphonyl-difluorides)

   
  2931.90.00 О-этил О-2-диизопропил аминоэтил метил фосфанит

(O-Alkyl (H or  £C10 , incl, cycloalkyl) O-2-dialkyl

(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl

(Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts QL: O-Ethyl O-2 diisopropylaminoethyl methylphosphonie)

   
  2931.90.00 Хлорзарин: О-изопропил-метил фосфоны

хүчлийн хлорид

  (Chorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochlori-date)

   
  2931.90.00 Хлорзоман: О-финаколил метил фосфо-ны хүчлийн хлорид

(Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochlori- Date)

   
  2930.90.00 Амитон: О,О диэтил S /2-(диэтиламино)

этил/ фосфор-тиолат

  (Amiton: O,ODiethyl S/2-(diethylamino)ethylphosphonorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts)

   
  2903.39.90 1,1,3,3,3 пентофлуоро-2 (трифлуороме-тил) 1-пропен

  (PEIB: 1,1,3,3,3-Penta-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene)

   
  2933.39.00 BZ: Хинуклидил бензолит

  (BZ: 3-Quinuuclidinyl benzilate (*))

   
  2931.90.00 Метилфосфо-нилдихлорид

 Диметил метил фосфонат 

(Methylphosphonyl dichloride;

Dimethyl methyl-phosphonate; Exemption:  Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethyl-phosphonorhiolothionate) 

   
  2929.90.00 Диалкил N,N фосфорамида-тууд

  (N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides)

   
  2929.90.00 Диалкил N,N- диалкил N,N

Фосфорамида-тууд

  (Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidates)

   
  2812.10.00 Трихлорид арсен

  (Arsenic trichloride)

   
  2918.19.00 2,2 дифенил 2-цуу хүчлийн гидроксид

  (2,2-Diphenyl –2-hydroxyacetic acid)

   
  2933.39.00 Хинуклидин-3

  (Quinuclidin-3-ol)

   
  2921.19.00 Диалкил N,N

Аминоэтил-2-хлорид

  (N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts)

   
  2922.19.00  Диметиламино этанол N,N

N,N –диэтила-миноэтанол

(N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)aminoethyl-2-ols and corresponding protonated salts

Exemption: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts)

   
  2930.90.00 Диалкил N,N аминоэтан-2-тиол

  N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts 

   
  2930.90.00 Тиодигликол:

(2 гидрокси-этил) сульфид

(Thiodiglycol: Bis: (2-hydroxyethyl)sulfide)

   
  2905.19.00 Финоколил алкогол: 3,3-Диметилбутан

  (Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol)

   
  2920.90.00 Эндосульфан, түүний изомерүүд

(Endosulfan. C9H6Cl6O3S

 alpha-endosulfan. α-C9H6Cl6O3S  beta-endosulfan. β-C9H6Cl6O3S )

   
  2909.30.00 Гексабромдифенилийн эфир

Гептабромдифенилийн эфир,

(2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromodiphenyl ether, C12H4Br6,

 2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodiphenyl ether, C12H4Br6,

 2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphenyl ether,

C12H4Br6, 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether, C12H4Br6)

   
  2914.70.00 Хлордекон (Chlordecone (Kepone®,  GC-1189) (C10Cl10O))    
  2909.30.00 Тетрабромдифенилийн эфир

Пентабромдифенилийн эфир

(2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether, (C12H6Br4)  2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether, (C12H5Br5) )

   
  2903.99.00 Пентахлорбензол (Pentachlorobenzene (PeCB), (C6HCl5)    
  2904.90.00 Перфтороктан сульфоны хүчил, түүний давснууд

(Perfluorooctane sulfonic acid and its salts, (C8HF17O3S)),

 Перфтороктан сульфонил фторид (Perfluorooctane sulfonyl fluoride, (C8F18O2S))

   

 
  2924.29.00 Алахлор (Alachlor, C14H20ClNO2)    
  2930.90.00 Алдикарб (Aldicarb, C7H14N2O2S)    
  2931.20.00 Трибутил цагаантугалга, түүний нэгдлүүд

(Tributyl tin, its compounds

Tributyltin oxide. C24H54OSn2

Tributyltin benzoate. C19H32O2Sn

Tributyltin chloride:C12H27ClSn

Tributyltin fluoride:C12H27FSn

Tributyltinlinoleate:C30H5802Sn

Tributyltin methacrylate:C16H32O2Sn Tributyltinnaphthenate:C23H34O2Sn )

   
  2903.79.10 Фтордихлорметан (HCFC-21 (CHFCl2) Dichlorofluoromethane)    
  2903.79.20 Фторхлорметан (HCFC-31 (CH2FCl) Monochlorofluoromethane)    
  2903.79.90 Фтортетрахлорэтан (HCFC-121 (C2HFCl4) Tetrachlorofluoroethane)     
  2903.79.90 Дифтортрихлорэтан (HCFC-122 (C2HF2Cl3) Trichlorodifluoroethane)    
  2903.79.30 Тетрафторхлорэтан (HCFC-124 (C2HF4Cl) Chlorotetrafluoroethane)    
  2903.79.90 Фтортрихлорэтан (HCFC-131 (C2H2FCl3) Trichlorofluoroethane)    
  2903.79.90 Дифтордихлорэтан (HCFC-132b (C2H2F2Cl2) Dichlorodifluoroethane)    
  2903.79.90 Трифторхлорэтан (HCFC-133a (C2H2F3Cl) Monochlorotrifluoroethane)    
  2903.73.00 Фтордихлорэтан (HCFC-141 (C2H3FCl2)  Dichlorofluoroethane)    
  2903.73.00 Фтордихлорэтан (HCFC-141b CH3CFCI2 1,1-dicholoro-1-fluoroethane)    
  2903.79.90 Фторхлорэтан (HCFC-151 (C2H4FCI))    
  2903.79.90 Фторгексахлорпропан (HCFC-221 (C3HFCl6) Hexachlorofluoropropane)    
  2903.79.90 Дифторпентахлорпропан (HCFC-222 (C3HF2Cl5) Pentachlorodifluoropropane)    
  2903.79.90 Трифтортетрахлорпропан (HCFC-223 (C3HF3Cl4) Tetrachlorotrifluoropropane)    
  2903.79.90 Тетрафтортрихлорпропан

(HCFC-224 (C3HF4Cl3) Trichlorotetrafluoropropane)

   
  2903.75.00 Пентафтор-дихлорпропан (C3HF5CI2 (HCFC -225))    
  2903.75.00 Пентафтор-дихлорпропан (HCFC-225ca (C3HF5Cl2) Dichloropentafluoropropane)    
  2903.75.00 Пентафтор-дхлорпропан (HCFC-225cb (C3HF5Cl2) Dichloropentafluoropropane)    
  2903.79.90 Гексафторхлорпропан (HCFC-226 (C3HF6Cl) Monochlorohexafluoropropane)    
  2903.79.90 Фторпентахлорпропан (HCFC-231 (C3H2FCl5) Pentachlorofluoropropane)    
  2903.79.90 Дифтортетрахлорпропан (HCFC-232 (C3H2F2Cl4) Tetrachlorodifluoropropane)    
  2903.79.90 Трифтортрихлорпропан (HCFC-233 (C3H2F3Cl3) Trichlorotrifluoropropane)    
  2903.79.90 Тетрафтордихлорпропан (HCFC-234 (C3H2F4Cl2) Dichlorotetrafluoropropane)    
  2903.79.90 Пентафторхлорпропан (HCFC-235 (C3H2F5Cl) Monochloropentafluoropropane)     
  2903.79.90 Фтортетрахлорпропан (HCFC-241 (C3H3FCl4) Tetrachlorofluoropropane)    
  2903.79.90 Дифтортрихлорпропан (HCFC-242 (C3H3F2Cl3) Trichlorodifluoropropane)    
  2903.79.90 Трифтордихлорпропан (HCFC-243 (C3H3F3Cl2) Dichlorotrifluoropropane)    
  2903.79.90 Тетрафторхлорпропан (HCFC-244 (C3H3F4Cl) Monochlorotetrafluoropropane)    
  2903.79.90 Фтортрихлорпропан (HCFC-251 (C3H4FCl3) Monochlorotetrafluoropropane)    
  2903.79.90 Дифтордихлорпропан (HCFC-252 (C3H4F2Cl2) Dichlorodifluoropropane)    
  2903.79.90 Трифторхлорпропан (HCFC-253 (C3H4F3Cl) Monochlorotrifluoropropane)    
  2903.79.90 Фтордихлорпропан (HCFC-261 (C3H5FCl2) Dichlorofluoropropane)    
  2903.79.90 Дифторхлорпропан (HCFC-262 (C3H5F2Cl) Monochlorodifluoropropane)    
  2903.79.90 Фторхлорпропан (HCFC-271 (C3H6FCl) Monochlorofluoropropane)    
            3.Мөн жагсаалтын “Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай хууль /2002/” гэснийг “Хог хаягдлын тухай хууль /2012/” гэж өөрчилсүгэй.

            4.Мөн жагсаалтаас дор дурдсан заалтыг хассугай:

Химийн зэвсэг үйлдвэрлэх, нөөцлөх, хэрэглэхийг хориглох, тэдгээрийг устгах тухай олон улсын конвенцид орсон химийн бодисууд. Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1998 оны 83/А/160 дугаар хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтад заасан 66 нэрийн химийн бодис Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай хууль /1995/ Оруулах, гаргах
Химийн зэвсгийн зориулалттай химийн хорт бодис, түүний хаягдал Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай хууль /1995/-ийн 2 дугаар бүлгийн 15.3 Оруулах, гаргах
 

    

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                              Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн

сайдын үүрэг гүйцэтгэгч                                                                      С.ОЮУН