Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 1995 оны 9 дүгээр

сарын 26-ны өдрийн 818 дугаарт бүртгэв

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙД,

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫНДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

1995 оны 9 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 11-ний өдөр                                                                                                      Дугаар 181/252                                                                                                                   хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын 4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх “Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл”-ийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                                                                     САНГИЙН САЙД                                        Э.БЯМБАЖАВ

 

                                                                                    ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

                                                                                   ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                       Ц.ПҮРЭВ