Хэвлэх DOC Татаж авах
ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ /2006-4-р тушаалын 2.4-ийг/

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

САЙДЫН ТУШААЛ

ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ

2006 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                    Дугаар 109                                                                                 Улаанбаатар хот

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 7.3 заалт, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2006 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/1609 албан тоотыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:    

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 4 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Геодези, зураг зүйн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл эзэмших болон газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.4 хэсгийг хүчингүйд тооцсугай.

                                                                                          САЙД                                       Ж.НАРАНЦАЦРАЛТ