Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮНДЭСНИЙ КОД, ХЭМЖИХ НЭГЖИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                              Дугаар А/261                                                                                                Улаанбаатар хот

 

ҮНДЭСНИЙ КОД, ХЭМЖИХ НЭГЖИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

Гаалийн тухай хуулийн 268.1.8 дахь заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1.Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 207 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт” дахь зарим үндэсний код, хэмжих нэгжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Үндэсний код, хэмжих нэгжид оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд хэрэглэхийг гаалийн газар, хороодын дарга нарт болон гаалийн харилцаанд оролцогчдод үүрэг болгосугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга /Ц.Уугангэрэл, Н.Энхцогт/ нарт даалгасугай.

 

 

 

ДАРГА                                                           О.ГАНБАТ