Хэвлэх DOC Татаж авах
Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг  шинэчлэн батлах тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны  07  сарын  02  өдөр              

Дугаар  65                           

  Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг  шинэчлэн батлах тухай

            Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.2 дахь хэсгийг  үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

            1.Аймаг, нийслэлийн прокурорын газар, дагнасан прокурорын газар, дүүрэг, сум дундын прокурорын газрыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

            2.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан “Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 1993 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

            3.Энэ тогтоолыг 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                       

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          З.ЭНХБОЛД