Хэвлэх DOC Татаж авах
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч

1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан татвар төлнө:

1.1.1.Монгол Улсын иргэн;

1.1.2.өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах галт зэвсэг

2.1.Хууль сахиулах албаны болон байлдааны /зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, тагнуулын байгууллагын/ зориулалттайгаас бусад галт зэвсэгт албан татвар ногдуулна.

Хэвлэх

3 дугаар зүйл. Албан татварын хэмжээ

3.1.Галт зэвсэг эзэмшигчид жил бүр доор дурдсан хэмжээний албан татвар ногдуулна:

Галт зэвсгийн төрөл Албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/
  1   Үзмэр, цуглуулга, спорт-сургалтын зориулалттай галт зэвсэг  

  15 000

2 Ан агнуур, харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг

 • 6,4 мм хүртэлх калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг
 • 6,5, түүнээс дээш мм-ийн калибрын бүх төрлийн галт зэвсэг
 • үрлэн сумтай галт зэвсэг
 •  

  30 000

  60 000

    30 000

   

  Хэвлэх

  4 дүгээр зүйл. Албан татвараас чөлөөлөх

  4.1.Дараах галт зэвсгийг албан татвараас чөлөөлнө:

  4.1.1.музейн үзмэр, иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалтаар ашиглах боломжгүй, хөнөөх чадваргүй болсныг цагдаагийн байгууллага тогтоож гэрчилгээ олгосон;

  4.1.2.байгаль хамгаалагчийн эзэмшилд байгаа албаны галт зэвсэг.

  Хэвлэх

  5 дугаар зүйл. Албан татвар төлөгчийн үүрэг

  5.1.Албан татвар төлөгч дараах үүрэг хүлээнэ:

  5.1.1.өөрийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж албан татварыг тогтоосон хугацаанд төлөх, эвдэрч ашиглагдахгүй болсон галт зэвсгийг зохих журмын дагуу бүртгэлээс хасуулах;

  5.1.2.галт зэвсгийг өвлөх, худалдан авах тохиолдолд тухайн галт зэвсгийг зохих журмын дагуу ажлын арван өдрийн дотор бүртгүүлж галт зэвсгийн гэрчилгээ авах;

  5.1.3.албан татвар төлөгч шилжин суурьшвал оршин сууж байсан газрын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын бүртгэлээс хасуулан татварын тооцоо хийж шилжин очсон нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад энэ хуулийн 5.1.2-т заасан хугацаанд бүртгүүлэх.

  Хэвлэх

  6 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллагын үүрэг

  6.1.Цагдаагийн байгууллага галт зэвсгийн бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээг жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний дотор тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд гаргаж өгнө.

  Хэвлэх

  7 дугаар зүйл. Албан татвар төлөх хугацаа

  7.1.Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний дотор орон нутгийн төсөвт төлнө.

  Хэвлэх

  8 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

  8.1.Энэ хуулийг Галт зэвсгийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

  Хэвлэх

  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД