Хэвлэх DOC Татаж авах
СУУРЬ БҮТЭЦ АШИГЛАЛТЫН ТАРИФ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 188

СУУРЬ БҮТЭЦ АШИГЛАЛТЫН ТАРИФ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Төмөр замын “Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”-ыг нэгдүгээр, “Суурь бүтэц ашиглалтын зардлын задаргаа”-г хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү аргачлалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч нарт, аргачлалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ч.Цогтбаяр/, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар /Т.Зулзүсэм/-т тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Аргачлал батлах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 252 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                          Н.ТӨМӨРХҮҮ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрийн 3546 дугаарт бүртгэв.