Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХНХС, ХЗДХС-ын 2019 оны А/46,А/09 дүгээр хамтарсан тушаалаар хүчингүй/

/ХНХС, ХЗДХС-ын 2019 оны А/46,А/09 дүгээр хамтарсан тушаалаар хүчингүй/

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/180, А/217

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/158 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД                     

                                                              Г.БАЯРСАЙХАН                 

                    ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

                                          Д.ДОРЛИГЖАВ

/Хөдөлмөрийн сайд, Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/254,А/266, ХНХС, ХЗДХС-ын 2017 оны А/142, А-222 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав./