Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

     ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                     Дугаар А/510                                            Хэрлэн

 

ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

          Нэг. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

          Хоёр.Цагийн хязгаарыг мөрдөж ажиллахыг согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгжийн захирал, дарга нарт үүрэг болгосугай.

          Гурав. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нар болон аймгийн Цагдаагийн газар /П.Оростогоо/, Мэргэжлийн хяналтын газар /Б.Сүнгээ/ нарт тус тус даалгасугай.

 

 

 

                                                    ЗАСАГ ДАРГА                                                Ж.ОЮУНБААТАР