Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,  НОГООН ХӨГЖИЛ,

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

                                                                     

ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай” хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Нэн ховор, ховор, зарим элбэг ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар /Г.Нямдаваа/-т даалгасугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 11 дугаар сарын 29-ний өдрийн А-415 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                         Д.ОЮУНХОРОЛ