Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

 

ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Европын зөвлөлөөс Страсбург хотноо 1983 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр баталсан Ялтан шилжүүлэх тухай конвенцид Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ конвенцид нэгдэн орсонтой холбогдуулан дараах зүйлийг Европын зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдсүгэй:  

1/Монгол Улсын хувьд “иргэн” гэсэн нэр томьёог дотоодын хууль тогтоомжид зааснаар ойлгоно;

2/Монгол Улсын дотоодын хууль тогтоомжид заасан байгууллага ялтан шилжүүлэх тухай хүсэлтийг хүлээн авах буюу илгээх бөгөөд тус байгууллага нь шаардлагатай тохиолдолд дипломат суваг ашиглаж болно;  

3/конвенцийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “а”-д заасан журам нь Монгол Улс хэлэлцэн тохирогч бусад талуудтай харилцахад үйлчлэхгүй;

4/конвенцийн 16 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт зааснаар ялтныг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжин өнгөрүүлэх тохиолдолд энэ тухайгаа урьдчилан мэдэгдэх  шаардлагатай.

5/ялтан шилжүүлэх тухай хүсэлт, холбогдох бичиг баримтын монгол эсхүл англи хэлнээ хөрвүүлсэн орчуулгыг хавсаргасан байх шаардлагатай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          З.ЭНХБОЛД