Хэвлэх DOC Татаж авах
ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ

ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр                                                                                                                                                        Дугаар А/356/396                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг 1 дүгээр, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангиллыг ашиглах аргачлалыг 2 дугаар, Химийн хорт болон аюултай бодисын ангилалд хамруулсан бодисын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Ангилал батлах тухай“ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 04/04 дүгээр хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД                                                                         Н.БАТЦЭРЭГ

ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД                                                                                                                                     Г.ШИЙЛЭГДАМБА

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 3582 дугаарт бүртгэв.