Хэвлэх DOC Татаж авах
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам батлах тухай

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

 САЙХАН-ОВОО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох,
хяналт тавих журам батлах тухай

 

2015 оны 12 дугаар  сарын 31-ний өдөр                                               Дугаар 63                              Онги

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 20.1.14, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

              1.“Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

              2.Журмыг хэрэгжүүлж ажиллан, хэрэгжилтийн явцын тайланг хагас, бүтэн жилээр гарган, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулж байхыг аймгийн Засаг дарга /П.Ганхуяг/-д даалгасугай.

                  3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга /Б.Эрдэнэцэцэг/, Нутгийн захиргааны байгууллага, хууль эрх зүйн хороо /Ч.Энхмэнд / нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                                                           ДАРГА                                          Г.ГАНБААТАР