Хэвлэх DOC Татаж авах
ХОТ ТОСГОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАРИЛГАЖИЛТЫН  НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2004 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                    Дугаар 130                                                                                              Улаанбаатар хот

ХОТ ТОСГОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАРИЛГАЖИЛТЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1.Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД 30.01.04-ийг хавсралтаар баталж, 2004 оны 7 дугаар сарын 1-нээс зураг төсөл, хайгуулын ажилд мөрдсүгэй.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Барилгын яамны 1979 оны 50 тоот тушаалаар батлагдсан “Хот суурин газрын барилгажилт, төлөвлөлт” БНбД II-60-79-г хүчингүй болсонд тооцсугай.

З.Энэхүү норм дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газар /Б.Бямбажав/-д үүрэг болгосугай.

САЙД    Б.ЖИГЖИД

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2004 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 2477 дугаарт бүртгэв.