Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2016 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 90

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Автотээврийн тухай хуулийн 192 дугаар зүйлийн 192.2 дахь хэсэг, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.“Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам”, “Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам”-ын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Авто замын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Д.Доржханд)-т даалгасугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар (П.Билгүүн)-т даалгасугай.

4.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 128 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                              САЙД                                           М.ЗОРИГТ