Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолоочийн даатгалын сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх/

САНГИЙН САЙД, ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2013 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 20/19

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Жолоочийн даатгалын сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх тухай” журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн яамны Дотоод, аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар /Б.Батцэцэг/, Зам, тээврийн яамны Зам, тээврийн хяналт бүртгэлийн газар /Б.Жаргал /-т тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаалыг 2013 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

                               САНГИЙН САЙД                                                                ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД

                                               Ч.УЛААН                                                                           А.ГАНСҮХ