Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГИЙН ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2016 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр                                   Дугаар А/299                                                      Ховд
 

ЦАГИЙН ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ

         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “ж” заалт, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

       1.Аймгийн хэмжээнд архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтөй газруудын үйлчилгээний цагийн хуваарийг дараах байдлаар тогтоосугай.

Д/д

Хугацаа

Цагийн хуваарь /аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөгддөг цагаар/

1

05 дугаар сарын 1-ээс 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд

Өглөөний 08 цагаас үдшийн 24 цаг хүртэл

2

09 дүгээр сарын 1-ээс 04 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хооронд

Өглөөний 09 цагаас үдшийн 22 цаг хүртэл

3

Баасан гарагт

 

Архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй байх

4

Жилийн бүх хугацаанд

Шөнийн цагаар буюу дээрх цагуудаас бусад цагт архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй байх

 /Энэ хэсэгт 2017 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдөр А/78 дугаар захирамжаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан./

         2.Тогтоосон цагийн хуваарийг баримталж ажиллахыг архи, согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад үүрэг болгосугай.

      3.Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж, гарсан зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргагчийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулах зэргээр тавих хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулан хэвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авч ажиллахыг аймгийн Цагдаагийн газар /С.Цэрэнсамбуу/, сумын Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.

         4.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын “Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, түүгээр үйлчилгээ явуулахыг хориглох өдөр тогтоох тухай” 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/454 дүгээр захирамж, “Цагийн хуваарь тогтоох тухай” 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/190 дүгээр захирамжийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                      Д.ЦЭВЭЭНРАВДАН