Хэвлэх DOC Татаж авах
Захирамж хүчингүй болгох тухай

МОНГОЛ УЛС
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2012 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                                                      Дугаар А/97                                                                                                                         Ховд

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай Монгол улсын хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Аймгийн Засаг даргын “Хамгаалалтын болон эрүүл ахуй бүсийн дэглэм тогтоох тухай” 2005 оны 63, “Журам шинэчлэн тогтоох ”2010 оны 245 дугаар захирамжуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2.Захирамж хүчингүй болсон тухай холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэхийг Хууль зүйн хэлтэс /Б.Алтанбадралт/-т үүрэг болгосугай.

   ЗАСАГ ДАРГА                                          Г.НЯМДАВАА