Хэвлэх DOC Татаж авах
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ-ын ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр                   Дугаар 30                                          Улаанбаатар хот

 

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ-ын ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2 дахь, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ-н цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ /Б.Ганзориг/-т даалгасугай.

3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, ус хангамж, ариутгах татуургын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардалд хяналт тавьж, тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь ирүүлж ажиллахыг “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ /Б.Ганзориг/-т үүрэг болгосугай.

4.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны 59 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

5.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА                                   Э.ПҮРЭВЖАВ

ГИШҮҮН                                Б. ЖИГЖИД

                                                Ч. БАТТОГТОХ

                                                С. ЧУЛУУНХУЯГ

                                                Р. НЯМЖАВ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн 3694 дүгээрт бүртгэв.