Хэвлэх DOC Татаж авах
БУУНЫ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /Энэ хуулийг 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

/Энэ хуулийг 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1993 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот

БУУНЫ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1. Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж байгаа буунд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг улсын төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Бууны албан татвар төлөгч

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу буу эзэмшиж байгаа:

1/ Монгол Улсын иргэн;

2/ өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах аж ахуйн нэгж, байгууллага бууны албан татвар төлөгч байна.

2. Хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт буу эзэмшиж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэгэн адил бууны албан татвар /цаашид "албан татвар" гэх/ төлнө.

Хэвлэх

З дугаар зүйл. Албан татвар ногдох буу

Улсыг батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, цагдаагийн болон ял эдлүүлэх байгууллагын бие бүрэлдэхүүний зэвсэглэлийн зориулалтаар ашиглаж байгаагаас бусад бүх буунд албан татвар ногдоно. Хэвлэх

4 дүгээр зүйл. Албан татварын хэмжээ

Албан татвар ногдох буу бүрт ногдуулах жилийн албан татвар дор дурдсан хэмжээтэй байна:

Бууны төрөл Жилийн албан татвар хэмжээ /төгрөгөөр/
1 Үрлэн сумтай буу 4000
2 6,4 мм хүртэлх калибрийн бүх төрлийн буу 4000
3 6,5 ба түүнээс дээш мм-ийн калибрийн бүх төрлийн буу 6000
/Энэ зүйлд 1997 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/.

Хэвлэх

5 дугаар зүйл. Албан татвараас чөлөөлөх

1. Дараахь бууг албан татвараас чөлөөлнө:

1/ музейн үзмэр, урлагийн тоглолтод ашиглаж байгаа болон ангийн зориулалтаар ашиглах боломжгүй болохыг цагдаагийн байгууллага тогтоож үнэмлэх олгосон;

2/ байгаль хамгаалагчийн эзэмшилд байгаа албаны буу;

З/ спорт, сургалтын зориулалтаар дагнан ашиглаж байгаа.

            2. Хөдөлмөрийн чадваргүй болон албан татвар төлөх орлогогүй иргэнийг харъяалах сум, дүүргийн татварын алба тухайн жилийн албан татвараас чөлөөлж болно.

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Албан татвар төлөгчийн үүрэг

Албан татвар төлөгч дараахь үүрэг хүлээнэ:

1/ өөрийн өмч буюу эзэмшилд байгаа бууг жил бүрийн 12 дугаар сард цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж албан татварыг тогтоосон хугацаанд нь  төлөх, эвдэрч ашиглагдахгүй болсон бууг зохих журмын дагуу бүртгэлээс хасуулах;

2/ бууг өвлөх, худалдан авах, бэлэг дурсгалд авах зэргээр өмчлөх болсон тохиолдолд тухайн бууг эзэмшилдээ авснаас хойш 30 хоногийн дотор цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж үнэмлэх авах;

З/ албан татвар төлөгч шилжин суурьшвал буугаа оршин сууж байсан нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын бүртгэлээс хасуулан татварын тооцоо хийж шилжин очсон нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад энэ зүйлийн 2 дахь дэд хэсэгт заасан хугацаанд бүртгүүлэх.

Хэвлэх

7 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллагын үүрэг

Цагдаагийн байгууллага бууны бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээг жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд гаргаж өгнө. Хэвлэх

8 дугаар зүйл. Албан татвар төлөх хугацаа

Албан татвар төлөгч албан татварыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний дотор улсын төсөвт төлнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н. БАГАБАНДИ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Н. РИНЧИНДОРЖ

Хэвлэх