Хэвлэх DOC Татаж авах
Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар, түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ, түрээсийн гэрээний сунгалтын загвар, түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай