Хэвлэх DOC Татаж авах
Нийтлэг хэм хэмжээ тогтоож буй тушаалуудыг хууль тогтоомжид нийцүүлэх тухай