Хэвлэх DOC Татаж авах
Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2009 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 52.1.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр: Батлагдсан жишиг баримт бичгийг худалдан авах үйл ажиллагааны харьцуулалтын болон шууд гэрээний байгуулах аргыг хэрэглэхэд мөрдөж ажиллахыг Захилагч нарт даалгасугай.

Гурав. Жишиг баримт бичгийг ашиглахад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны бодлогын газар /Х.Ганцогт/-т үүрэг болгосугай.

САЙД                                                 С.БАЯРЦОГТ

Улсын бүртгэлд 2099-07-08-ны 3057-рт бүртгэв.