Хэвлэх DOC Татаж авах
Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай

 

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2017 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр                                                                   Дугаар 46                                                                                                                    Улаанбаатар хот

Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2 дахь, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын “Талын илч” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай. Зөвлөлийн 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор 1-р хавсралтыг хүчингүй болгосон.

2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Талын илч” ОНӨААТҮГ-т даалгасугай.

3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, ус хангамж, ариутгах татуургын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардалд хяналт тавьж, тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь ирүүлж ажиллахыг “Талын илч” ОНӨААТҮГ -т үүрэг болгосугай.

4.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд тус тус үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                   Э.ПҮРЭВЖАВ

ГИШҮҮН                                Б. ЖИГЖИД

                                                Ч. БАТТОГТОХ

                                                С. ЧУЛУУНХУЯГ

                                               Р. НЯМЖАВ

Хянасан:

ЭЗМЗА-ны дарга

                Б:Доржбат

 

ҮТА-ны дарга

                Ж.Гэрэлчулуун

 

Хуулийн мэргэжилтэн

                Л.Баттөмөр

Боловсруулсан:

ҮТА-ны мэргэжилтэн

                Д.Мөнгөнтуяа

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 3715 дугаарт бүртгэв.