Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2016-08-д/

МОНГОЛ УЛС

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2016 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр                                 Дугаар 174                                 Улаанбаатар хот                

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            Сонгуулийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.5 дахь хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:

        Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2016 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах тухай журам”-ын 2.1-ээс “... санал авах өдрөөс 20-иос доошгүй хоногийн өмнө ...” гэснийг хассугай.

 

 

 

                          ДАРГА                                  Ч.СОДНОМЦЭРЭН