Хэвлэх DOC Татаж авах
Орон нутгийн замын санг төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах,  хяналт тавих журам батлах тухай /Аймгийн ЗД-ын 2018 оны А/185 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон/

/Аймгийн ЗД-ын 2018 оны А/185 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон/

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2010 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр                             Дугаар А/96                               Улаанбаатар хот

 

Орон нутгийн замын санг төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах, хяналт тавих журам батлах тухай

            Монгол Улсын Авто замын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4, 18 дугаар зүйлийн 18.5, 20 дугаар зүйл, Засгийн газрын 1998 оны 149 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

       Нэг. Орон нутгийн замын санг төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах, хяналт тавих журмыг 1 дүгээр, хөрөнгө төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын тайлан гаргах маягтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

     Хоёр. Энэ захирамжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Б.Эрдэнэсүрэн/, Тээвэр, авто замын газар /А.Баяраа/-т тус тус үүрэг болгосугай.

       Гурав. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс /Э.Энхжаргал/-т даалгасугай.

       Дөрөв. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 1999 оны 220 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

ДАРГА                                  П.ГАНХУЯГ