Хэвлэх DOC Татаж авах
“Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-ын  цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф,  суурь хураамж батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2017 оны 06 сарын 30-ны өдөр                                         Дугаар 83                                      Улаанбаатар хот

“Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-ын

цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф,

суурь хураамж батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

          1.Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын “Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-ийн цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай./ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2019 оны 57 дугаар тогтоолоор 1 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болгосон/

              2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-ын дарга /Г.Баярсайхан/-д даалгасугай.

            3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж, гүйцэтгэлийн гэрээний дагуу ажиллахыг “Дорнод нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-т /Г.Баярсайхан/ үүрэг болгосугай.

              4.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны 58 дугаар тогтоолыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

           5.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

                      ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

                    ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

Ч.БАТТОГТОХ

С.ЧУЛУУНХУЯГ

Р.НЯМЖАВ