Хэвлэх DOC Татаж авах
“Төв Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-ын  цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф,  суурь хураамж батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2017 оны 06 сарын 30-ны өдөр                                                Дугаар 84                               Улаанбаатар хот

 

“Төв Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-ын

цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф,

суурь хураамж батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

              1.Төв аймгийн Зуунмод сум “Төв Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай.

              2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Төв Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-ын дарга /Ц.Жамбалсүрэн/-д даалгасугай.

              3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж, гүйцэтгэлийн гэрээний дагуу ажиллахыг “Төв Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-т /Ц.Жамбалсүрэн/ үүрэг болгосугай.

              4.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 05 дугаар тогтоолыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

              5.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

Ч.БАТТОГТОХ

С.ЧУЛУУНХУЯГ

Р.НЯМЖАВ