Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхий гэрээ байгуулах/

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 234

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.12 дах хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Ерөнхий гэрээ байгуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр. Энэ тушаалаар батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж, улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар /Ц.Ням-Осор/-т,журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн газар /П.Билгүүн/-д тус тус даалгасугай.

Гурав. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Сангийн сайдын 2013 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 213 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

                                          САЙД                                     Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН