Хэвлэх DOC Татаж авах
ШИЙТГЭЛИЙН ХУУДАСНЫ МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 194

ШИЙТГЭЛИЙН ХУУДАСНЫ МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.2 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Шийтгэлийн хуудасны маягтыг хавсралт ёсоор баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2018 оны 148 дугаар  тогтоолоор нэмэлт орсон)

2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Загвар шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн “, торгуулийн хэвлэмэл хуудасны загварыг 6 дугаар” гэснийг болон мөн тогтоолын 6 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ж.ЭРДЭНЭБАТ

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД С.БЯМБАЦОГТ