Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ - ЗТХС-ын 2020 оны А/153 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон.

ЗТХС-ын 2020 оны А/153 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон.

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2017 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 141

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Төмөр эамын тээврийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Төмөр замын гарам ашиглах журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б Артур/, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Т.Гомбосүрэн/-т тус тус даалгасугай.

3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан "Журам аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 101 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                 

                                                             САЙД                                    Д.ГАНБАТ