Хэвлэх DOC Татаж авах
Ус ашиглах гэрээний загвар батлах тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр                             Дугаар А-367                               Улаанбаатар хот

           

Ус ашиглах гэрээний загвар батлах тухай

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.17 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2013 оны 10 дугаар сарыг 08-ны өдрийн 1/3604 тоот дүгнэлтийг үндэслэн ТУШААХ нь:

                1.Ус ашиглах гэрээний загварыг хавсралт ёсоор баталсугай.

                2.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгэзний хөлс, ус ашиглах эрхийн бичиг, гэрээний эагвар батлах тухай” Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-157 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                              САЙД                                     С.ОЮУН