Хэвлэх DOC Татаж авах
“Гавшгай ус” ХХК-ийн цэвэр, бохир усны  үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2017 оны 10 сарын 25-ны өдөр                                       Дугаар 138                                     Улаанбаатар хот

 

“Гавшгай ус” ХХК-ийн цэвэр, бохир усны

үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

           1.Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын “Гавшгай ус” ХХК-ийн цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай.

          2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Гавшгай ус” ХХК-ийн захирал /Л.Балдорж/-д даалгасугай.

         3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж, гүйцэтгэлийн гэрээний дагуу ажиллахыг “Гавшгай ус” ХХК /Л.Балдорж/-дүүрэг болгосугай.

          4.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны 64 дүгээр тогтоолыг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

           5.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

                      ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

             ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

Ч.БАТТОГТОХ

С.ЧУЛУУНХУЯГ

Р.НЯМЖАВ