Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ
86. СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ
1971 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр баталж,
1976 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон
Удиртгал
Талууд,
хүн төрөлхтний эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө сэтгэл зовниж,
сэтгэцэд нөлөөлөх зарим бодисыг урвуулан хэрэглэсний улмаас үүсэж байгаа олон нийтийн эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг сэтгэл зовнин тэмдэглэж,
тийм бодисыг урвуулан хэрэглэх, түүнээс үүсдэг хууль бус эргэлтээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх шийдвэр төгс байж,
тийм бодисыг хууль ёсны зорилгоор ашиглахыг хязгаарлахын тулд хатуу арга хэмжээ шаардлагатай гэж үзэж,
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний зорилгоор ашиглах нь зайлшгүй бөгөөд тийм зорилгоор ашиглах боломжийг зүй бусаар хязгаарлах ёсгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч,
тийм бодисыг урвуулан хэрэглэхийн эсрэг үр дүнтэй арга хэмжээ авахад уялдуулан зохицуулалт, бүх нийтийн үйл ажиллагаа шаардлагатай гэдэгт итгэж,
сэтгэцэд нөлөөлөх бодист хяналт тавих салбар дахь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын эрх хэмжээг хүлээн зөвшөөрч олон улсын холбогдох байгууллагууд нь тэрхүү байгууллагын хүрээнд багтаж байх нь зүйтэй гэж хүсэж,
эдгээр зорилгод хүрэхэд олон улсын конвенц шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч,
дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохиров:
1 дүгээр зүйл
Нэр томъёог хэрэглэх
Хэрэв өөрөөр илэрхий заагаагүй буюу тодорхой тохиолдолд агуулгын хувьд өөр утга шаардлагагүй бол энэхүү конвенц дахь дараахь нэр томъёонууд дор дурдсан утгатай байна:
a) “Зөвлөл” гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлийг хэлнэ.
b) ”Комисс” гэж Зөвлөлийн Мансууруулах эмтэй тэмцэх комиссыг хэлнэ.
c) “Хороо” гэж Мансууруулах эмийн тухай 1961 оны нэгдсэн конвенцид заасан Хар тамхинд хяналт тавих олон улсын хороог хэлнэ.
d) ”Ерөнхий нарийн бичгийн дарга” гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг хэлнэ.
e) “Сэтгэцэд нөлөөлөх бодис” гэж I, II, III, IV жагсаалтад орсон байгалийн буюу нийлэг аливаа бодис, эсхүл байгалийн аливаа материалыг хэлнэ.
f) “Бэлдмэл” гэж :
i) сэтгэцэд нөлөөлөх нэг буюу хэд хэдэн бодис агуулж байгаа физикийн ямар ч байдалд байгаа аливаа уусмал буюу холимогийг; эсхүл
ii) тунгийн хэлбэрт байгаа сэтгэцэд нөлөөлөх нэг буюу хэд хэдэн бодисыг хэлнэ.
g) ”I жагсаалт, II жагсаалт, III жагсаалт, IV жагсаалт” гэж 2 дугаар зүйлд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд энэхүү конвенцид хавсаргасан сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын зохих ёсоор дугаарласан жагсаалтыг хэлнэ.
h) “Экспорт” болон “импорт” гэж сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг тухайн тохиолдолд нэг улсаас нөгөө улс руу биет байдлаар шилжүүлэхийг хэлнэ.
i) ”Бэлтгэх” гэж сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг гаргаж авах бүх үйл ажиллагааг хэлэх бөгөөд үүнд цэвэрлэх болон сэтгэцэд нөлөөлөх нэг бодисыг сэтгэцэд нөлөөлөх нөгөө бодис руу шилжүүлэн хувиргах ажиллагаа багтана. Уг нэр томъёонд эмийн санд жороор найруулснаас бусад бэлдмэлийг бэлтгэх ажиллагаа мөн багтана.
j) ”Хууль бус эргэлт” гэж энэхүү конвенцийн заалтыг зөрчиж сэтгэцэд нөлөөлөх бодис бэлтгэх, эсхүл эргэлтэд оруулахыг хэлнэ.
k) “Бүс нутаг” гэж 28 дугаар зүйлийн дагуу энэхүү конвенцийн зорилгоор тусгай нэгж гэж үзэж буй аль нэг улсын аливаа хэсгийг хэлнэ.
l) “Байр” гэж барилга буюу түүний хэсэг, түүний дотор тэдгээрийн байрлаж буй газрыг хэлнэ.
2 дугаар зүйл
Бодист хяналт тавих хүрээ
1. Хэрэв олон улсын хяналтад хараахан хамрагдаагүй боловч энэхүү конвенцийн Жагсаалтуудад нэмж оруулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа аливаа бодист хамаарах мэдээлэл аль нэг тал, эсхүл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад байгаа бол энэ тухай Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэж, тухайн мэдэгдлийг батлах мэдээллийг хүргүүлнэ. Аль нэг тал, эсхүл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад аль нэг бодисыг тэдгээр жагсаалт дотор нэг Жагсаалтаас нөгөөд шилжүүлэх буюу аль нэг бодисыг Жагсаалтаас хасах нь зүйтэйг батласан мэдээлэл байгаа тохиолдолд дээрх журмыг мөн хэрэглэнэ.
2. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга тийм мэдэгдэл болон холбогдолтой гэж үзсэн мэдээллийг талууд болон Комисст, түүнчлэн мэдэгдлийг аль нэг тал өгсөн тохиолдолд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад дамжуулна.
3. Хэрэв тийм мэдэгдлийн хамт дамжуулсан мэдээлэлд тухайн бодисыг 4 дэх хэсгийн дагуу I жагсаалт эсхүл II жагсаалтад оруулахад тохирно гэж заасан бол талууд дурдсан I жагсаалт эсхүл II жагсаалтад орсон бодист хамаарч байгаа хяналтын бүхий л арга хэмжээг зохимжтой бол түр хэрэглэх боломжийг өөрт байгаа мэдээллийг ашиглан судална.
4. Хэрэв Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага:
a) Тухайн бодис нь:
i) 1) хараат байдлыг үүсгэх чадвартай бөгөөд
2) төв мэдрэлийн тогтолцоог сэргээх буюу дарангуйлах нөлөө үзүүлж, үр дүнд нь хий үзэгдэл харахад хүргэх, эсхүл хөдөлгөөний үйл ажиллагаа, сэтгэхүй, мэдрэхүй, зан авирыг саатуулан хямраах чадвартай; эсхүл
ii) I, II, III, IV жагсаалтад орсон аль нэг бодисын адил урвуулан хэрэглэхэд хүргэх буюу хортой үр дагавар үүсгэх чадвартай; эсхүл
b) Олон нийтийн эрүүл мэнд болон нийгэмд бэрхшээл учруулж, улмаар тухайн бодисыг олон улсын хяналтад оруулах үндэслэл болохуйцаар уг бодисыг урвуулан хэрэглэж байгаа, эсхүл хэрэглэх магадлалтай гэж үзэх хангалттай нотолгоо байгааг
олж тогтоовол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тухайн бодисын үнэлгээг, түүний дотор урвуулан хэрэглэх хэмжээ буюу магадлал, олон нийтийн эрүүл мэнд болон нийгэмд учруулах бэрхшэлийн ноцтой байдлын зэрэглэл, тухайн бодисыг анагаах ухааны эмчилгээнд хэрэглэхийн ашигтай талын зэрэглэлийн тухай, хэрэв үнэлгээний үүднээс зохимжтой байж болох хяналтын арга хэмжээний талаар зөвлөмж байгаа бол тэдгээр зөвлөмжийн хамт, Комисст мэдэгдэнэ.
5. Комисс нь үнэлгээ нь анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний асуудалд шийдвэрлэх үүрэгтэй Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдэгдлийг харгалзан үзэж, уг асуудалд холбогдолтой гэж үзэж болох эдийн засаг, нийгэм, хууль зүй, захиргааны болон бусад хүчин зүйлийг харгалзан уг бодисыг I, II, III эсхүл IV жагсаалтад нэмж болно. Комисс нэмэлт мэдээлэл авахын тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага буюу холбогдох бусад эх сурвалжид хандаж болно.
6. Хэрэв 1 дэх хэсгийн дагуу өгсөн мэдэгдэл нь Жагсаалтуудын аль нэгэнд орсон бодист хамаарах бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олж тогтоосон аливаа шинэ зүйл, тухайн бодисын талаар 4 дэх хэсгийн дагуу гаргаж болох аливаа шинэ үнэлгээ, үнэлгээний үүднээс зохимжтой гэж үзэж болох хяналтын арга хэмжээний талаархи аливаа шинэ зөвлөмжийн тухай Комисст мэдэгдэнэ. Комисс 5 дахь хэсгийн дагуу Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдэгдлийг харгалзан үзэж, уг хэсэгт дурдсан хүчин зүйлийг харгалзан уг бодисыг нэг Жагсаалтаас нөгөөд шилжүүлэх буюу Жагсаалтуудаас хасахаар шийдвэрлэж болно.
7. Энэ зүйлд заасны дагуу Комиссоос гаргасан аливаа шийдвэрийн тухай Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн бүх улс, гишүүн бус энэхүү конвенцийн оролцогч улс, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Хороонд мэдэгдэнэ. Уг шийдвэр нь тийнхүү мэдэгдсэн өдрөөс хойш 180 хоногийн дараа тал бүрийн хувьд бүрэн хүчин төгөлдөр болох боловч аль нэг бодисыг аль нэг Жагсаалтад нэмэх шийдвэртэй холбогдуулан аливаа тал тухайн жагсаалтад орсон бодисуудад хэрэглэгдэх Конвенцийн бүх заалтыг онцгой нөхцөл байдлын улмаас тэрхүү бодисын хувьд хүчин төгөлдөр болгох боломжгүй гэдгээ Ерөнхий нарийн бичгийн даргад дээрх хугацааны дотор бичгээр мэдэгдсэн бол энэ заалт уг талд хамаарахгүй. Ийм мэдэгдэлд энэхүү онцгой арга хэмжээ авах шалтгааныг заана. Тал бүр өөрийн мэдэгдлээс үл хамааран наад зах нь дор дурдсан хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
а) Урьд нь хяналтад хамрагдаагүй байсан бөгөөд I жагсаалтад нэмсэн бодисын талаар ийм мэдэгдэл өгсөн тал 7 дугаар зүйлд жагсаасан хяналтын тусгай арга хэмжээг боломжийн хэрээр харгалзан үзэж, тухайн бодистой холбогдуулан:
i) II жагсаалтад орсон бодисын хувьд бэлтгэх, худалдах, түгээхэд 8 дугаар зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл шаардана;
ii) II жагсаалтад орсон бодисыг хувьд нийлүүлэх буюу олгоход 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу эмчийн жор шаардана;
iii) тухайн бодисын талаар тийм мэдэгдэл өгсөн талаас бусад талын хувьд 12 дугаар зүйлд заасан экспорт болон импортод хамаарах үүргийг биелүүлнэ;
iv) экспорт болон импортыг хориглох болон хязгаарлахтай холбогдуулан II жагсаалтад орсон бодисын хувьд 13 дугаар зүйлд заасан үүргийг биелүүлнэ;
v) 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн (а) дэд хэсгийн дагуу дүн бүртгэлийн илтгэлийг Хороонд өгнө;
vi) дээр дурдсан үүргийг биелүүлэхтэй холбогдуулан батласан хууль буюу журамд харш үйлдлийг зогсоох арга хэмжээг 22 дугаар зүйлийн дагуу авна.
b) Урьд нь хяналтад хамрагдаагүй байсан бөгөөд II жагсаалтад нэмсэн бодисын талаар ийм мэдэгдэл өгсөн тал тухайн бодистой холбогдуулан:
i) бэлтгэх, худалдах, түгээхэд 8 дугаар зүйлд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрөл шаардана;
ii) нийлүүлэх буюу олгоход 9 дүгээр зүйлд нийцүүлэн эмчийн жор шаардана;
iii) тухайн бодисын талаар тийм мэдэгдэл өгсөн талаас бусад талын хувьд 12 дугаар зүйлд заасан экспорт болон импортод хамаарах үүргийг биелүүлнэ;
iv) экспорт болон импортыг хориглох болон хязгаарлахтай холбогдуулан 13 дугаар зүйлийн үүргийг биелүүлнэ;
v) 16 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн (а), (c), (d) дэд хэсгийн дагуу дүн бүртгэлийн илтгэлийг Хороонд өгнө;
vi) дээр дурдсан үүргийг биелүүлэхтэй холбогдуулан батласан хууль буюу журамд харш үйлдлийг зогсоох арга хэмжээг 22 дугаар зүйлийн дагуу авна.
c) Урьд нь хяналтад хамрагдаагүй байсан бөгөөд III жагсаалтад нэмсэн бодисын талаар ийм мэдэгдэл өгсөн тал тухайн бодистой холбогдуулан:
i) бэлтгэх, худалдах, түгээхэд 8 дугаар зүйлд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрөл шаардана;
ii) нийлүүлэх буюу олгоход 9 дүгээр зүйлд нийцүүлэн эмчийн жор шаардана;
iii) тухайн бодисын талаар тийм мэдэгдэл өгсөн талаас бусад талын хувьд 12 дугаар зүйлд заасан экспортод хамаарах үүргийг биелүүлнэ;
iv) экспорт болон импортыг хориглох болон хязгаарлахтай холбогдуулан 13 дугаар зүйлийн үүргийг биелүүлнэ;
v) дээр дурдсан үүргийг биелүүлэхтэй холбогдуулан батласан хууль буюу журамд харш үйлдлийг зогсоох арга хэмжээг 22 дугаар зүйлийн дагуу авна.
d) Урьд нь хяналтад хамрагдаагүй байсан бөгөөд IV жагсаалтад нэмсэн бодисын талаар ийм мэдэгдэл өгсөн тал тухайн бодистой холбогдуулан:
i) бэлтгэх, худалдах, түгээхэд 8 дугаар зүйлд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрөл шаардана;
ii) экспорт болон импортыг хориглох болон хязгаарлахтай холбогдуулан 13 дугаар зүйлийн үүргийг биелүүлнэ;
iii) дээр дурдсан үүргийг биелүүлэхтэй холбогдуулан батласан хууль буюу журамд харш үйлдлийг зогсоох арга хэмжээг 22 дугаар зүйлийн дагуу авна.
e) Илүү чанга хяналт болон үүргийг заасан Жагсаалт руу шилжүүлсэн аль нэг бодисын талаар ийм мэдэгдэл өгсөн тал энэхүү конвенцийн уг бодисын урьд нь орсон байсан Жагсаалтад хэрэглэгдэх бүх заалтыг наад зах нь хэрэглэнэ.
8. а) Энэ зүйлийн дагуу гаргасан Комиссын шийдвэрийг тухайн шийдвэрийн талаархи мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 180 хоногийн дотор гаргасан аль нэг талын хүсэлтээр Зөвлөл хянан үзнэ. Хянан үзэх тухай хүсэлтийг түүний үндэслэл болох холбогдох бүх мэдээллийн хамт Ерөнхий нарийн бичгийн даргад илгээнэ.
b) Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хянан үзэх тухай хүсэлтийн хуулбар болон холбогдох мэдээллийг Комисс, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бүх талд дамжуулж саналаа ер хоногийн дотор өгөхийг санал болгоно. Хүлээн авсан бүх саналыг хэлэлцүүлэхээр Зөвлөлд өгнө.
c) Зөвлөл нь Комиссын шийдвэрийг батлаж, өөрчилж эсхүл цуцалж болно. Зөвлөлийн шийдвэрийн тухай мэдэгдлийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн бүх улс, гишүүн бус энэхүү конвенцийн оролцогч улс, Комисс, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Хороонд дамжуулна.
d) Хянан үзэх хүртэл Комиссын анхны шийдвэр 7 дахь хэсгийг мөрдөхийн хамт хүчин төгөлдөр хэвээр байна.
9. Энэхүү конвенцид үл хамаарагдах боловч сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хууль бусаар бэлтгэхэд ашиглаж болох бодисын хувьд талууд амьдралд хэрэгжүүлэх боломжтой хяналтын арга хэмжээг хэрэглэх талаар бүхий л хүчин чармайлтаа гаргана.
3 дугаар зүйл
Бэлдмэлийн хяналтад хамаарах тусгай заалтууд
1. Энэ зүйлийн дор дурдсан хэсгүүдэд зааснаас бусад тохиолдолд бэлдмэлийг түүний найрлагад орсон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын адил хяналтын арга хэмжээнд хамруулах бөгөөд хэрэв найрлагад нь нэгээс илүү тийм бодис орсон бол хамгийн чанга хяналтан дор байдаг бодист хэрэглэгдэх арга хэмжээг хэрэглэнэ.
2. Хэрэв I жагсаалтад орсон бодисоос бусад сэтгэцэд нөлөөлөх бодис агуулсан бэлдмэл нь түүнийг урвуулан хэрэглэх эрсдэлгүй эсхүл ялимгүй эрсдэлтэй бөгөөд тэрхүү бодисыг урвуулан хэрэглэх боломжтой хэмжээгээр хялбар аргаар гаргаж авах бололцоогүй, улмаар уг бэлдмэл нь олон нийтийн эрүүл мэнд болон нийгэмд бэрхшээл учруулахгүй байдлаар найруулагдсан бол 3 дахь хэсэгт нийцүүлэн тухайн бэлдмэлийг энэхүү конвенцид заасан хяналтын зарим арга хэмжээнээс чөлөөлж болно.
3. Хэрэв аль нэг тал бэлдмэлийн талаар өмнөх хэсгийн дагуу аливаа зүйл олж тогтоосон бол уг бэлдмэлийг өөрийн оронд буюу бүс нутгуудынхаа аль нэгэнд энэхүү конвенцид заасан хяналтын аливаа эсхүл бүх арга хэмжээнээс дор дурдсан шаардлагуудаас бусад тохиолдолд чөлөөлөхөөр шийдвэрлэж болно:
a) 8 дугаар зүйл (тусгай зөвшөөрөл)-ийн бэлтгэхэд хамаарах заалт;
b) 11 дүгээр зүйл (бүртгэл)-ийн чөлөөлөгдсөн бэлдмэлд хамаарах заалт;
c) 13 дугаар зүйл (экспорт болон импортыг хориглох болон хязгаарлах);
d) 15 дугаар зүйл (хяналт шалгалт)-ийн бэлтгэхэд хамаарах заалт;
e) 16 дугаар зүйл (талуудын өгөх илтгэл)-ийн чөлөөлөгдсөн бэлдмэлд хамаарах заалт;
f) 22 дугаар зүйл (шийтгэлийн тухай заалт)-ийн дээр дурдсан үүргийг биелүүлэхтэй холбогдуулан батласан хууль буюу журамд харш үйлдлийг зогсооход шаардлагатай хэмжээнд.
Аль нэг тал аливаа ийм мэдэгдэл, чөлөөлөгдсөн бэлдмэлийн нэр болон найрлагын тухай, түүнчлэн хяналтын ямар арга хэмжээнээс чөлөөлсөн тухайгаа Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэнэ. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга мэдэгдлийг бусад тал, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Хороонд дамжуулна.
4. Хэрэв аль нэг тал, эсхүл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 3 дахь хэсгийн дагуу чөлөөлөгдсөн бэлдмэлийн талаар тийнхүү чөлөөлснийг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн хүчингүй болгохыг шаардахуйц гэж үзэх мэдээлэлтэй бол энэ тухайгаа Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэж, мэдэгдлийг батлах мэдээллийг түүнд өгнө. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга тийм мэдэгдэл болон холбогдолтой гэж үзсэн мэдээллийг талууд болон Комисст, түүнчлэн мэдэгдлийг аль нэг тал өгсөн тохиолдолд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад дамжуулна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2 дахь хэсэгт заасан асуудалтай холбогдуулан уг бэлдмэлийн үнэлгээг хэрэв тухайн бэлдмэл чөлөөлөгдөхөө болих нь зүйтэй хяналтын арга хэмжээ байгаа бол тийм арга хэмжээний тухай зөвлөмжийн хамт Комисст мэдэгдэнэ. Комисс нь үнэлгээ нь анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний асуудалд шийдвэрлэх үүрэгтэй Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдэгдлийг харгалзан үзэж, уг асуудалд холбогдолтой гэж үзэж болох эдийн засаг, нийгэм, хууль зүй, захиргааны болон бусад хүчин зүйлийг харгалзан уг бодисыг хяналтын аливаа, эсхүл бүх арга хэмжээнээс чөлөөлөхийг зогсоохоор шийдвэрлэж болно. Энэ хэсгийн дагуу Комиссоос гаргасан аливаа шийдвэрийн тухай Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн бүх улс, гишүүн бус энэхүү конвенцийн оролцогч улс, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Хороонд мэдэгдэнэ. Бүх тал хяналтын тухайн арга хэмжээ буюу арга хэмжээнүүдээс чөлөөлснийг зогсоох арга хэмжээг Ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэдэгдлийн өдрөөс эхлэн 180 хоногийн дотор авна.
4 дүгээр зүйл
Хяналт тавих хүрээтэй холбогдох бусад тусгай заалт
I жагсаалтад орсноос бусад сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хувьд талууд дараахь зүйлийг зөвшөөрч болно:
a) Олон улсын аялал хийж буй хүмүүс хувийн хэрэглээндээ зориулан бага хэмжээний бэлдмэл авч явах; харин эдгээр бэлдмэлийг хууль ёсоор олж авсан талаар тал бүр нотлуулах эрхтэй;
b) Сэтгэцэд үл нөлөөлөх бодис буюу бүтээгдэхүүн бэлтгэхийн тулд аж үйлдвэрт хэрэглэх, чингэхдээ ийм бодисыг энэхүү конвенцоор шаардсан хяналтын арга хэмжээг хэрэглэхийн хамт, сэтгэцэд нөлөөлөх тухайн бодисыг амьдралд урвуулан хэрэглэх буюу гаргаж авах байдалд хүртэл хэрэглэх;
c) Ан амьтан барих зорилгоор ийм бодис хэрэглэхийг эрх бүхий байгууллагаас тусгайлан зөвшөөрөгдсөн этгээд уг бодисыг ийм зорилгоор энэхүү конвенцоор шаардсан хяналтын арга хэмжээг хэрэглэхийн хамт хэрэглэх.
5 дугаар зүйл
Анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний
зорилгоор хэрэглэхээр хязгаарлах
1. Тал бүр I жагсаалтад орсон бодисын хэрэглээг энэхүү конвенцийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу хязгаарлана.
2. Тал бүр 4 дүгээр зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд II, III, IV жагсаалтад орсон бодисыг анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний зорилгоор бэлтгэх, экспортлох, импортлох, түгээх, нөөцлөх, худалдаалах, ашиглах болон эзэмшихийг өөрийн зохимжтой гэж үзсэн арга хэмжээгээр хязгаарлана.
3. II, III, IV жагсаалтад орсон бодисыг эзэмшихийг хууль ёсоор зөвшөөрөл олгосноос бусад тохиолдолд талууд аль болох зөвшөөрөхгүй байвал зохино.
6 дугаар зүйл
Захиргааны тусгай нэгж
Энэхүү конвенцийн заалтуудыг хэрэглэх зорилгоор тал бүр захиргааны тусгай нэгжийг аль болох байгуулж, ажиллуулбал зохих бөгөөд ийм нэгж нь мансууруулах эмийн хяналтын тухай конвенцуудын заалтын дагуу байгуулагдсан захиргааны тусгай нэгжтэй адил байж, ингэснээрээ давуу байдалтай байж, эсхүл түүнтэй нягт хамтран ажиллаж болно.
7 дугаар зүйл
I жагсаалтад орсон бодисын талаархи тусгай заалтууд
I жагсаалтад орсон бодисуудын хувьд талууд:
a) Өөрийн засгийн газрын шууд хяналтан дор, эсхүл түүнээс тусгайлан зөвшөөрсөн анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад зохих ёсоор зөвшөөрөл авсан этгээд эрдэм шинжилгээний, эсхүл анагаах ухааны маш хязгаарагдмал зорилгоор хэрэглэхээс бусад тохиолдолд бүх хэрэглээг хориглоно;
b) Бэлтгэх, худалдаалах, түгээх, эзэмшихийг тусгай зөвшөөрөл эсхүл урьдчилан авсан зөвшөөрлийн дагуу хэрэгжүүлэхийг шаардана;
c) (a), (b) хэсэгт дурдсан үйл ажиллагаа, үйлдэлд нарийн нягт хяналт тавина;
d) Зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн этгээдэд нийлүүлэх хэмжээг түүний зөвшөөрөгдсөн зорилгод шаардлагатай тоо хэмжээгээр хязгаарлан олгоно;
e) Бодисыг олж авсан болон тэдгээрийн хэрэглээг дэлгэрэнгүй тусгасан бүртгэл хөтлөж байхыг анагаах ухааны болон эрдэм шинжилгээний чиг үүрэг гүйцэтгэж байгаа этгээдүүдээс шаардах бөгөөд тэрхүү бүртгэлийг түүнд бүртгэгдсэн хамгийн сүүлчийн хэрэглээнээс хойш наад зах нь хоёр жил хадгална;
f) Экспортлогч болон импортлогч нь хоёулаа тус тус экспортлогч болон импортлогч орон буюу бүс нутгийн эрх бүхий байгууллага, эсхүл энэ зорилгоор тэдгээр орон буюу бүс нутгийн эрх бүхий байгууллагаас тусгайлан зөвшөөрөгдсөн бусад этгээд буюу байгууллага байхаас бусад тохиолдолд экспортлох болон импортлохыг хориглоно. II жагсаалтад орсон бодисуудад экспорт болон импортын зөвшөөрөл олгох тухай 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн шаардлагыг I жагсаалтад орсон бодисуудад мөн хэрэглэнэ.
8 дугаар зүйл
Тусгай зөвшөөрөл
1. Талууд II, III, IV жагсаалтад орсон бодисуудыг бэлтгэх, худалдаалах (үүнд экспорт болон импортын худалдаа багтана), түгээхийг тусгай зөвшөөрөл, эсхүл хяналтын төсөөтэй өөр арга хэмжээний дагуу хэрэгжүүлэхийг шаардана.
2. Талууд:
a) 1 дэх хэсэгт дурдсан бодисыг бэлтгэх, худалдаалах (үүнд экспорт болон импортын худалдаа багтана), эсхүл түгээх үйл ажиллагаа явуулж буюу эрхэлж байгаа зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн бүх этгээд болон байгууллагыг хянана;
b) Тийнхүү бэлтгэх, худалдаалах, эсхүл түгээх үйл ажиллагаа явагдаж болох байгууллага болон байрыг тусгай зөвшөөрөл, эсхүл хяналтын төсөөтэй өөр арга хэмжээний дагуу хянана;
c) Нөөц хулгайлах буюу өөрөөр алдагдахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд тэдгээр байгууллага болон байрны хувьд аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авна.
3. Энэ зүйлийн 1 болон 2 дахь хэсгийн тусгай зөвшөөрөл олгох болон хяналтын төсөөтэй өөр арга хэмжээнд хамаарах заалтуудыг эмчилгээний буюу эрдэм шинжилгээний чиг үүрэг гүйцэтгэхийг зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн этгээдүүдэд уг чиг үүргээ гүйцэтгэж байхад нь хэрэглэхгүй.
4. Талууд энэхүү конвенцид нийцүүлэн тусгай зөвшөөрөл авсан эсхүл энэ зүйлийн 1 дэх хэсэг эсхүл 7 дугаар зүйлийн (b) дэд хэсгийн дагуу өөрөөр зөвшөөрөгдсөн бүх этгээд энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэх үүднээс гаргасан хууль, журмын заалтыг үр дүнтэй, ягштал гүйцэтгэх хангалттай мэдлэг, чадвартай байхыг шаардана.
9 дүгээр зүйл
Жор
1. Хувь хүмүүс зохих ёсоор зөвшөөрөл авсны дагуу эмчилгээний буюу эрдэм шинжилгээний чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр II, III, IV жагсаалтад орсон бодисыг хууль ёсоор олж авах, хэрэглэх, олгох буюу хангаж болохоос бусад тохиолдолд эдгээр бодисыг зөвхөн эмчийн жороор хувь хүмүүсийн хэрэглээнд нийлүүлэх буюу олгохыг талууд шаардана.
2. Талууд II, III, IV жагсаалтад орсон бодисын жорыг эмнэлгийн тогтсон дадалд нийцүүлэн олон нийтийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг хамгаалах журам, тухайлбал тэдгээрийг давтан хэрэглэж болох тоо, үйлчлэх хугацааны талаархи журмын дагуу олгох явдлыг хангах арга хэмжээг авна.
3. 1 дэх хэсгийн заалтыг үл харгалзан аль нэг тал, хэрэв түүний үзэж байгаагаар орон нутгийн нөхцөл байдал тийнхүү шаардаж байвал, түүнчлэн өөрийн зааж болох нөхцлийн дагуу, түүний дотор бүртгэл хөтлөх нөхцлийн дагуу онцгой тохиолдолд хувь хүмүүст эмнэлгийн зорилгоор хэрэглэхэд нь зориулан III болон IV жагсаалтад орсон бодисыг талуудын тохиролцсон хязгаарлалтын хүрээнд бага хэмжээгээр өөрийн үзэмжээр, жоргүйгээр олгохыг өөрийн орны буюу түүний зарим хэсэгт олон нийтийн эрүүл мэндийг хариуцдаг эрх бүхий байгууллагаас томилсон тусгай зөвшөөрөл бүхий эмийн санч буюу жижиглэн худалдаа эрхлэгч бусад этгээдэд зөвшөөрч болно.
10 дугаар зүйл
Сав боодлын сануулах бичээс болон сурталчилгаа
1. Тал бүр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын журам буюу зөвлөмжийг харгалзан үзэж,