Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх галын аюулгүй нэгдсэн дүрэм/

МОНГОЛ УЛСЫН

ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2001 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                                                  Дугаар 122                                                                                               Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

            Монгол Улсын “Засгийн газрын тухай” хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх галын аюулгүй нэгдсэн дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Дүрмийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж, биелэлтийг гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын дүгнэлттэйгээр жил бүрийн 12 дугаар сард Үйлдвэр, худалдааны сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулж байхыг Үйлдвэр, худалдааны улсын хяналтын албаны удирдлагад даалгасугай.

3. Энэ дүрмийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

                                                САЙД                                                 Ч.ГАНЗОРИГ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2001 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 1808 дугаарт бүртгэв