Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх/

УВС АЙМАГ  ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 05-ны өдөр                           Дугаар 6/11                                                 Улаангом сум

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дүгээр зүйлийн 18.2, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Холбогдох хууль тогтоомж, энэ журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахыг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн захирал, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

3.Тогтоолоор баталсан журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Батсайхан/-д үүрэг болгосугай.

4. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 5/02 тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

 

 

ДАРГА                                          Э.НАСАНБАТ